Site Loading

Jak jest rola rzeczoznawcy w procesie likwidacji szkody komunikacyjnej?

Jak jest rola rzeczoznawcy w procesie likwidacji szkody komunikacyjnej?

Wypadki samochodowe, stłuczki, kolizje są elementem drogowej codzienności, powstałe w ich wyniku szkody podlegają postępowaniu prowadzonemu przez towarzystwo ubezpieczeniowe, mówimy wówczas o likwidacji szkody komunikacyjnej. W trakcie postępowania ustala się przyczyny powstania szkody, a także dokonuje oceny zdarzenia pod kątem wskazania winnego. Kluczowym zagadnieniem w procesie likwidacji, zwłaszcza dla osoby ubiegającej się o wypłatę odszkodowania, jest wycena koniecznych napraw i wysokość kwoty do wypłaty.

Zakład ubezpieczeniowy w trakcie prowadzenia postępowania bazuje na opinii specjalnie do tego celu powołanego rzeczoznawcy i stworzonej przez niego dokumentacji. Niezwykle istotne dla osoby poszkodowanej jest, by rzeczoznawca był osobą obiektywną i fachową, ponieważ to na jego pracy opierać się będzie ciężar postępowania likwidacyjnego. Rzeczoznawca samochodowy musi być fachowcem i biegle poruszać się w temacie techniki samochodowej, zasad ruchu drogowego, a także na bezpieczeństwie i inżynierii.

Rzeczoznawca powołany przez ubezpieczyciela

Jeśli powstaje szkoda objęta ubezpieczeniem, ubezpieczyciel zawsze powołuje osobę kompetentną do wyceny. Jest to osoba, której praca budzi zawsze spore emocje, ponieważ co do zasady rzeczoznawca taki będzie działał na korzyść swojego zleceniodawcy, czyli w tym przypadku ubezpieczyciela. Trudno więc zakładać jego bezstronność, a wydana ekspertyza bywa niestety zaniżona. Nie stanowi bowiem tajemnicy fakt, że w interesie ubezpieczyciela jest ponieść jak najmniejszy koszt z tytułu wypłaty odszkodowania. Bywa, że w grę wchodzi nawet odmowa wypłaty. Poszkodowany ma prawo w każdym przypadku odwołać się od wydanej opinii rzeczoznawcy, jeśli zostanie mu ona udostępniona.

Rzeczoznawca wynajęty prywatnie

TB Ekspert - logo
Instytut Rzeczoznawstwa Motoryzacyjnego

Każdy ma prawo skorzystać z opinii rzeczoznawcy niezależnego. Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości lub zastrzeżenia do wydanej z ramienia ubezpieczyciela ekspertyzy, możemy powołać wybranego przez nas rzeczoznawcę, którego opinia może być argumentem do podważenia wydanej przez ubezpieczyciela decyzji. Podkreślić należy jednak, że opinia niezależnego rzeczoznawcy nie jest prawnie wiążąca dla żadnej ze stron. Szukając niezależnego rzeczoznawcy samochodowego warto sprawdzić ofertę Instytutu Rzeczoznawstwa Motoryzacyjnego TB Ekspert.

W przypadku rozbieżności opinii ekspertów, istnieje możliwość skierowania sprawy do sądu, gdzie zostanie powołany rzeczoznawca sądowy. Co do zasady można założyć, że będzie to osoba bezstronna, która obiektywnie oceni zgromadzony materiał oraz powstałą szkodę, umożliwiając tym samym zapadnięcie sprawiedliwego wyroku. Bardzo istotny jest tu również fakt, że w trakcie postępowania sądowego obie strony mają wgląd w treść opinii biegłego, podczas gdy w przypadku opinii ubezpieczyciela, nie ma obowiązku ujawnienia ubezpieczonemu takiej opinii.

Close